Obchodní a storno podmínky Mlýnu Byňov

Všeobecné podmínky - nájemní smlouva

Pronajímatelem se rozumí : Mlýn Byňov, s.r.o., zastoupená jednatelem Michalou Jílkovou, se sídlem Okružní 20/1, Plzeň 326 00, IČO 03612490

1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.

2. Smluvní vztah vzniká na základě zaslané a potvrzené objednávky pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené elektronicky pronajímateli a elektronicky potvrzené pronajímatelem. Podpisem a zasláním objednávky, ale i nájemní smlouvy při nástupu, stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.

3. Nástup do objektu je vždy v den nástupu mezi 14:00 a 16:00 hodinou (jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu - odjezd v den ukončení do 11 hodiny dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt/nájemní jednotku a inventář v uklizeném stavu. Pronajímatel si vyhrazuje právo ubytovat nájemce v náhradní nájemní jednotce v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou závažné provozní důvody. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu (k pronajímané jednotce, vstupním dveřím, brankám a technickým prostorám - univerzální klíč). Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce z platného dokladu. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav pronajímané jednotky a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu.

4. Objekt (nájemní jednotka) je určena maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle nájemní smlouvy a popisu jednotlivých nájemních jednotek zveřejněného na webových stránkách.

5. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně, a potvrzena v objednávce.

Platba:

a) do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 50 % celkové ceny pronájmu na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky. Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu a ve smluvní výši tedy 50 % z ceny pobytu, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce. Případná záloha podléhá storno podmínkám. Pronajímatel je v tomto případě oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu.

b) nejpozději 5 dnů před nástupem na pobyt je třeba uhradit na základě zaslané faktury doplatek ve výši 50% celkové ceny pronájmu (včetně doplňkových služeb, pokud byly objednány). Pokud není nejpozději pět kalendářních dní před nástupem na pobyt doplatek připsán na účet pronajímatele, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce.

c) při nástupu na pobyt, po převzetí nájemní jednotky, nájemce složí vratnou kauci dle bodu 7. e) těchto Podmínek v hotovosti správci objektu.

6. Stornovací podmínky:

Zrušení pobytu ze strany nájemce - Storno poplatek: více než 30 dnů před nástupem - 1000 Kč fixní storno poplatek ze složené zálohy na pronájem, 30 a méně dnů před nástupem - 50 % z celkové ceny pobytu, 5 a méně dnů před nástupem - 100% z ceny pobytu. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu atp. budou do pěti dnů vráceny všechny platby zaplacené nájemcem pronajímateli vzájemně sjednanou formou.

7. Povinnosti nájemce:

a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním nájemní smlouvy,

b) obeznámit se s obsluhou objektu,

c) vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení nebo zdraví osob,

d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, koupání na vlastní nebezpečí, trvalý dohled nad dětmi ve všech vnitřních i venkovních prostorách),

e) nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 1000 Kč), na pokrytí škod složí nájemce vratnou kauci 4000 Kč/pobyt nejpozději v den převzetí objektu, 

f) vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, zejména hlukem, BEZPODMÍNEČNÉ dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou a to i ve venkovních prostorách (zahradě),

g) povinností osobního předání rekreačního objektu po skončení pobytu v přiměřeně uklizeném stavu jako při přebrání objektu (nájemní jednotky),

h) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu,

i) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou,

j) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo 723 642 564, nebo osobně přímo správci objektu v 2NP budovy,

k) v objektu je přísný zákaz kouření,

l) v objektu není umožněno mít v nájemních jednotkách ani jiných prostorách domácí mazlíčky (psy, kočky a jiné živočichy).

8. Povinnost pronajímatele:

a) umožnit nájemci využití objektu na rekreaci, po dobu sjednanou a sjednaným způsobem v souladu s těmito podmínkami. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.

b) pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrnou danému stavu.

9. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce zejména bodu 7. písm. j) může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

10. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem.

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na Mlýnu Byňov. Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Stornovací podmínky :

Zrušení pobytu ze strany nájemce (Storno poplatek) :

1) více než 30 dnů před nástupem - 1000 Kč fixní storno poplatek ze složené zálohy

2) 30 a méně dnů před nástupem - 50 % storno poplatek z celkové ceny pobytu

3) 5 a méně dnů před nástupem - 100% storno poplatek z celkové ceny pobytu 

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele - vyšší moc, porucha objektu, atp. budou do pěti dnů vráceny všechny platby zaplacené nájemcem pronajímateli vzájemně sjednanou platbou (bankovní převod na potvrzený účet, platba zpět na platební kartu, hotovost).

Po vzájemné dohodě může být namísto storna sjednán náhradní termín pronájmu (pokud je takový termín nabídnut pronajímatelem).