Všeobecné obchodní a stornovací podmínky Mlýnu Byňov

Všeobecné podmínky - Smlouva o ubytování

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání Smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi Ubytovatelem, tj. Mlýn Byňov, s.r.o., se sídlem: Okružní 20/1, Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 03612490 na straně jedné a Ubytovaným na straně druhé (dále také „Smlouva o ubytování“).
 2. Smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Ubytovaným se řídí rezervací Ubytovaného, resp. jejím potvrzením Ubytovatelem a těmito VOP. Smluvní podmínkou ubytování je rovněž Ubytovací řád, se kterým je Ubytovaný povinen se seznámit a který rezervací přijímá. Není-li některé právo či povinnost výslovně upraveno, postupuje se dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku. 
 3. Rezervaci je oprávněna vytvořit pouze osoba starší 18 let. 
 4. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená v rezervaci Ubytovaného, resp. jejím potvrzení Ubytovatelem. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

II. Vznik smluvního vztahu – uzavření Smlouvy o ubytování 

 1. Smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Ubytovaným vzniká potvrzením rezervace Ubytovaného Ubytovatelem. Ubytovatel se zavazuje poskytnout Ubytovanému ubytování a služby uvedené v rezervaci a Ubytovanému vzniká závazek zaplatit Ubytovateli smluvenou cenu. 

III. Předmět smluvního vztahu

 1. Ubytovatel prohlašuje, že je provozovatelem objektu Mlýn Byňov, tj. budovy č.p. 20 nacházející se na pozemku prac. č. 581, jakož i přilehlé zahrady v k.ú. Suletice, na adrese Byňov 20, 403 23, Homole u Panny, (dále jen „Objekt“) v rámci kterého Ubytovatel poskytuje ubytovací služby.
 2. Ubytovatel poskytuje Ubytovanému, a to k jeho předchozí žádosti-rezervaci, ubytování (sloužící výhradně k přechodnému ubytování) v Apartmánu uvedeném v potvrzené rezervaci (dále jen „Apartmán“). 
 3. Ubytovatel si vyhrazuje právo ubytovat Ubytovaného v náhradním Apartmánu v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou závažné provozní důvody. Po kontrole Apartmánu budou Ubytovanému předány klíče od Apartmánu, ke vstupním dveřím, brankám a technickým prostorám - univerzální klíč. Ubytovatel má právo při předání Apartmánu na opis identifikačních údajů nájemce z platného dokladu totožnosti. Při odjezdu Ubytovatel s Ubytovaným zkontrolují stav Apartmánu a zařízení dle inventáře a převezme zpět klíče. Apartmán je určen maximálně pro ubytování počtu osob zveřejněného na webových stránkách a potvrzeného v závazné rezervaci. 
 4. Ubytovaný je oprávněn užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i příslušné společné prostory Objektu, tj. společné vstupy, chodby, dále zahradu, případně pak rovněž využívat v rezervaci sjednané služby spojené s ubytováním či další doplňkové služby. 
 5. Dojde-li k dočasnému přerušení poskytování některé služby z důvodu údržby (např. údržba rybníčku) nebo havárie (např. dočasná odstávka teplé vody), nemá v takovém případě Ubytovaný nárok na slevu. 
 6. Ubytovatel odevzdá Ubytovanému Apartmán ve stavu, který je způsobilý pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 7. Ubytovaný je povinen užívat společné prostory Objektu a zahradu způsobem, který je v souladu s Ubytovacím řádem a nevylučuje z užívání jiné osoby ubytované v Objektu.

IV. Doba ubytování

 1. Ubytování se sjednává na dobu určitou, uvedenou vždy v příslušné rezervaci. 
 2. Zahájení čerpání ubytovacích služeb je možné vždy od 14:00 hodin sjednaného prvního dne ubytování, pokud není dohodnuto jinak. V den skončení smluveného pobytu je Ubytovaný povinen ukončit svůj pobyt v Objektu a uvolnit Apartmán nejpozději do 11:00 hodin, pokud není sjednáno jinak. V případě pozdního uvolnění apartmánu (early check-in / late check-out) bude účtován poplatek dle platného ceníku.
 3. Ubytovaný bere na vědomí, že registraci ubytovaných osob provede elektronicky dle odkazu uvedeném v rezervaci, přičemž klíče od Apartmánu mu budou předány a jím opět odevzdány dle předchozího odstavce. 

V. Doplňkové služby

 1. Součástí potvrzené rezervace mohou být také doplňkové služby. 
 2. Doplňkové služby je možné zakoupit rovněž až v průběhu ubytování. 
 3. Cena je uvedena v ceníku doplňkových služeb. 
 4. Ubytovaný bere na vědomí, že pokud některá z doplňkových služeb má vlastní řád nebo podmínky užívání, je povinen je respektovat a stávají se součástí smluvního vztahu.
 5. Doplňkovými službami jsou zejména: 
 • Early check-in / late check-out
 • Grilování s obsluhou
 • Příprava piknikového koše
 • Dodání farmářských produktů a nápojů ze samoobslužného bufetu letní kuchyně
 • Pronájem čtyřkolky
 • Druhé vozidlo Ubytovaného
 • Závěrečný úklid
 1. Ubytovaný je oprávněn čerpat výše sjednané doplňkové služby a užívat společenské a sportovně relaxační prostory Objektu výhradně způsobem, který je v souladu s Ubytovacím řádem, provozními řády jednotlivých zařízení a zároveň nevylučuje z užívání jiné oprávněné osoby ubytované v Objektu.

VI. Úhrada za ubytování a čerpání doplňkových služeb

 1. Cena za ubytování je stanovena dohodou a je vždy uvedena v příslušné rezervaci. Tato cena je pro Ubytovatele i Ubytovaného závazná. 
 2. V ceně ubytování je zahrnuto:
 • ubytování v Apartmánu, vč. užívání zařízení a varného a servírovacího vybavení, a užívání společných prostor Objektu a zahrady,
 • dodávka teplé a studené vody, elektrické energie,
 • ložní prádlo a ručníky (1 sada na 1 týden), 
 • zajištění úklidu před nástupem na ubytování (pozn.: Ubytovaný má povinnost uklidit po sobě v den odjezdu, tj. zamést, vyluxovat, vytřít, umýt nádobí a spotřebiče, svléknout povlečení)
 • parkování (pro 1 vozidlo Ubytovaného),
 • bezdrátové připojení k internetu - WI-FI.
 1. Ubytovaný hradí cenu za ubytování následujícím způsobem: 
 • 50% ceny za ubytování (včetně doplňkových služeb, pokud byly objednány) uhradí Ubytovaný do 5 pracovních dní od vytvoření rezervace na č. účtu 267873740/0300, resp. uvedené na www.mlynbynov.cz při vytvoření rezervace (dále jen „Záloha“); uhrazením Zálohy se rezervace stává závaznou,
 • 50% ceny za ubytování (včetně doplňkových služeb, pokud byly objednány) je ubytovaný povinen uhradit nejpozději 5 kalendářních dní před prvním dnem ubytování, a to na základě faktury vystavené Mlýn Byňov, s.r.o. Pokud není nejpozději pět kalendářních dní před nástupem na pobyt doplatek připsán na účet Ubytovatele, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany Ubytovaného se všemi dopady v podobě storno poplatků dle platných storno podmínek. 
 1. V den příjezdu do Areálu při nástupu do ubytování složí Ubytovaný v hotovosti kauci ve výši 4000,- Kč do rukou správce Objektu. Tato kauce slouží Ubytovateli jako záloha pro případ zničení či poškození vybavení Apartmánu nebo jakékoliv části či věci v Objektu. Kauce bude vrácena Ubytovanému v den odjezdu. Ubytovatel je oprávněn započíst veškeré Ubytovaným způsobené škody na tuto kauci. V případě, že k započtení dojde, je Ubytovatel povinen provést vyúčtování kauce.  Záznam o předání a vrácení kauce bude uveden v Protokolu o předání Apartmánu. 
 2. Cena sjednaných doplňkových služeb bude stanovena dle skutečného čerpání a bude účtována dle platného ceníku zveřjněného v objektu nebo poskytnutého na vyžádání.
 3. Případné storno poplatky budou řešeny dle Storno podmínek, které jsou pro smluvní strany závazné. 

VII. Povinnosti Ubytovatele a Ubytovaného  

 1. Ubytovatel i Ubytovaný jsou povinni řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami, Ubytovacím řádem a dále provozními řády jednotlivých zařízení. 
 2. Ubytovaný je povinen seznámit se s obsluhou Objektu.
 3. Ubytovaná je povinen vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození Objektu či zařízení nebo zdraví osob, a dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, koupání na vlastní nebezpečí, trvalý dohled nad dětmi ve všech vnitřních i venkovních prostorách).
 4. Ubytovaný plně odpovídá za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním osob s ním ubytovaných. Ztráta klíče je sankcionována 1000 Kč. Na pokrytí případných škod složí Ubytovaný vratnou kauci 4000 Kč/pobyt nejpozději v den převzetí Apartmánu.  
 5. Ubytovaný je povinen vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, zejména hlukem, bezpodmínečně dodržovat noční klid mezi 22.00 a 6.00 hod., a to i ve venkovních prostorách (zahradě).
 6. Ubytovaní jsou je plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Ubytovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku Ubytovaného po celou dobu pobytu.
 7. Ubytovaný je povinen dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a potvrzenou rezervací.
 8. Ubytovaný je povinen neprodleně oznámit Ubytovateli situaci, která by ohrozila bezpečnost, komplikovala pobyt, vedla by k poškození Objektu nebo zařízení na telefonní číslo 723 642 564, nebo osobně přímo správci Objektu v 2NP budovy.
 9. V Objektu je přísný zákaz kouření.
 10. V Objektu není umožněno mít zvířata. 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti, anebo dobré mravy.
 2. Ubytovaný může kdykoliv před termínem počátku ubytování od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo Ubytovateli doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy či dnem, kdy bylo takové odstoupení sepsáno u Ubytovatele. Ubytovaný je v takovém případě povinen zaplatit Ubytovateli storno poplatek dle Storno podmínek, jehož splatnost nastává dnem doručení písemného odstoupení. Ubytovatel je oprávněn jednostranně započíst storno poplatek na částku, kterou případně obdržel od Ubytovaného, případně pak příslušnou částku storno poplatku vymáhat po Ubytovaném.

VIII. Ubytovací řád, provozní řády

 1. Ubytovaný, včetně veškerých s ním ubytovaných osob, je povinen se řídit Ubytovacím řádem a dále i všemi provozními řády a pokyny, které upravují provoz Objektu, resp. jednotlivá sportovně relaxační, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

IX. Další ustanovení

 1. Předané osobní údaje Ubytovaného, resp. dalších s ním ubytovaných osob, uvedené v objednávce a této smlouvě použije Ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah, s čímž Ubytovaný bez výhrad souhlasí.
 2. Ubytovaný bere na vědomí, že se v Areálu nachází kamerový systém, který slouží k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Kamery jsou umístěny na budově a v prostorách zahrady. Žádná z kamer se nenachází přímo v Apartmánech. 

Jsme rádi, že jste pro Váš pobyt zvolili právě náš Objekt a doufáme, že zde strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí o tom, abyste se k nám na Mlýn Byňov rádi vraceli.  Věříme, že dodržováním výše uvedených jasně daných zásad oběma stranami je dán základ Vaší klidné dovolené.

Za Ubytovatele : Michala Jílková, jednatel

v Byňově dne 1.6. 2021

Stornovací podmínky :

Zrušení pobytu ze strany nájemce (Storno poplatek) :

1) více než 30 dnů před nástupem - 1000 Kč fixní storno poplatek ze složené zálohy

2) 30 a méně dnů před nástupem - 50 % storno poplatek z celkové ceny pobytu

3) 5 a méně dnů před nástupem - 100% storno poplatek z celkové ceny pobytu 

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele - vyšší moc, porucha objektu, atp. budou do pěti dnů vráceny všechny platby zaplacené nájemcem pronajímateli vzájemně sjednanou platbou (bankovní převod na potvrzený účet, platba zpět na platební kartu, hotovost).

Po vzájemné dohodě může být namísto storna sjednán náhradní termín pronájmu (pokud je takový termín nabídnut pronajímatelem).